Từ khóa phổ biến nhất

1 × dropped   1 × parent   1 × nearby
1 × ready   1 × arrives   1 × start
1 × improve   1 × methods   1 × suitable
1 × weather   1 × smaller   1 × track
1 × changing   1 × pick   1 × face
1 × hands   1 × than   1 × childrens
1 × mother   1 × consist   1 × nature
1 × father   1 × other   1 × hike
1 × clubs   1 × details   1 × 350
1 × without   1 × various   1 × resort
Chào mừng đến với Y Kien, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
...